คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ความสำคัญ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้งานอินเทอร์เน็ต พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร มคอ.3

Start to lesson

ตารางเรียน รายวิชา 
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...

 

เกณฑ์ประเมิน รายวิชา 
GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 

ภาคเรียนดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ดูรายละเอียดเพิ่ม...


                    
    

View all News