โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

             โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรสามารถกำหนดให้มีรายวิชาใดๆ ได้ที่ต้องมาจากกลุ่มวิชาทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้มีการกระจายอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของแต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยฯ การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาจะต้องเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปโดยมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

             1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
             2) กลุ่มวิชาภาษา ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
             3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
             4) และนักศึกษาต้องเลือกเรียนอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่มวิชาข้างต้น

Last modified: Friday, 22 April 2022, 5:27 PM